پاکدامنى زیور درویشى است ، و سپاس زینت توانگرى . [نهج البلاغه]